CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

1. Abast

Aquestes Condicions d’ús de la Web estableixen les normes generals que regulen l’accés, la navegació i l’ús dels continguts de la present web, pàgina web, lloc web o portal.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis que presta PACTA LEGAL S.L.P. Aquesta informació només té efectes enunciatius i en cap cas constitueix una oferta vinculant. PACTA LEGAL S.L.P. es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda sense previ avís.

Al seu torn, es reserva el dret a modificar el contingut del present document de Condicions d’ús de la web. Per tant, l’usuari l’ha de llegir atentament en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que pot ser que s’hagi modificat.

La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que, en el seu cas, es faciliten a través del lloc esmentat.

2. Condicions d’ús

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no dur a terme accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

3. Propietat intel·lectual, propietat industrial i ús de continguts

PACTA LEGAL S.L.P. compta amb la corresponent llicència d’ús i explotació dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.). L’accés a la navegació per mitjà d’aquest lloc web i el seu ús per part de l’usuari no impliquen renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial dels drets esmentats.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o una part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de PACTA LEGAL S.L.P.

PACTA LEGAL S.L.P. està degudament autoritzada a fer servir el logotip, que és una marca registrada. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense autorització escrita. 

4. Enllaços

A) ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES 

PACTA LEGAL S.L.P. rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informació present a la World Wide Web no elaborada per PACTA LEGAL S.L.P. o que no s’hagi publicat sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. PACTA LEGAL S.L.P. no respondrà ni garantirà, de cap manera, l’exactitud, suficiència o autenticitat de la informació proporcionada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, per mitjà dels esmentats enllaços d’hipertext.

B) ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LES PÀGINES WEB DE PACTA LEGAL S.L.P.

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat volgués establir un enllaç amb destinació a https://globalpacta.com/, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que es detallen a continuació:

  • L’enllaç anirà adreçat a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. En qualsevol cas, l’enllaç ha de ser absolut i complet, i ha de portar a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la pàgina principal o a l’URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç haurà d’abastar tota l’extensió de pantalla del portal de https://globalpacta.com/
  • Excepte que PACTA LEGAL S.L.P. ho autoritzi expressament per escrit, el lloc web que estableixi l’enllaç no podrà reproduir https://globalpacta.com/ incloent-lo com a part integrant del seu web, utilitzant macros, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
  • No s’autoritza l’establiment de l’enllaç https://globalpacta.com/ des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.
  • El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs enllaçats”).

En aquests casos, PACTA LEGAL S.L.P. actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’usuari consideri que existeix un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a PACTA LEGAL S.L.P. enviant un missatge a protecciondatos@globalpacta.com, sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas, la presència de Llocs enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació de PACTA LEGAL S.L.P. amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats.

PACTA LEGAL S.L.P. no coneix els continguts i serveis dels Llocs enllaçats i per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, antiguitat, obsolescència, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a PACTA LEGAL S.L.P.

5. Exclusió de responsabilitat

La responsabilitat en l’ús d’aquest lloc web correspon de manera única i exclusiva a l’usuari.

PACTA LEGAL S.L.P. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que poguessin estar causats per:

  • La no disponibilitat, manteniment i funcionament del lloc web o dels seus serveis i continguts, perquè requereix subministraments i serveis de tercers.
  • Els errors i omissions en la informació publicada, així com en la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

L’accés al Portal no implica l’obligació, per part de PACTA LEGAL S.L.P., de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials. PACTA LEGAL S.L.P. no es responsabilitza dels danys causats als equips informàtics dels usuaris o de tercers com a conseqüència de o durant l’ús del lloc web.

6. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

7. Actualització

Aquest document de Condicions d’ús de la web s’ha revisat per darrera vegada a l’octubre de 2018.