*Aquest article explica el contingut i els requisits del testament hològraf referint-se tant a la regulació estatal del Codi Civil espanyol, com a la regulació catalana del Codi Civil de Catalunya.

Què és el testament hològraf?

El testament hològraf és un dels tipus de testaments admesos pel Codi Civil espanyol i pel Codi Civil de Catalunya, que es caracteritza per ser un testament estrictament privat, atès que s’atorga sense la presència de Notari i sense la intervenció de testimonis.

Qui pot atorgar-lo?

A diferència dels testaments notarials, que poden atorgar-se a partir dels catorze anys sempre que la persona tingui capacitat natural, el testament hològraf només pot ser atorgat:
a) En Dret civil estatal, per persones majors d’edat.

b) En Dret civil català, per persones majors d’edat o menors emancipats.

Aquesta restricció sobre la capacitat per a testar probablement està relacionada amb la falta d’intervenció de fedatari públic que valori la capacitat de l’atorgant.

Quins requisits ha de complir?

Des d’una perspectiva formal, el testament hològraf ha de complir dos requisits per ser vàlid: (i) ha d’estar escrit i signat de forma autògrafa pel testador; i (ii) ha d’indicar, segons el Codi Civil espanyol, la data d’atorgament (any, mes i dia) o, d’acord amb el Codi Civil de Catalunya, el lloc i la data d’atorgament.

És recomanable que el testador firmi al final del document per tal d’autoritzar i validar totes les clàusules testamentàries.

Si una vegada redactat el testador constata que s’ha equivocat, ha de tenir present que qualsevol paraula ratllada, esmenada o afegida ha de salvar-la amb la seva signatura.

Per altra banda, en Dret civil català la regla general és que el testament ha de contenir institució d’hereu. La simple utilització pel testador del nom o la qualitat d’hereu, així com la disposició a títol universal, encara que no s’utilitzi aquella paraula, impliquen institució d’hereu si és clara la voluntat del testador. La falta d’institució d’hereu comporta la nul·litat del testament, excepte si conté nomenament de marmessor universal o és atorgat per una persona subjecta al Dret de Tortosa.

En canvi, els testaments hològrafs que es regeixen pel Dret civil estatalno han de complir aquesta condició perquè, segons el Codi Civil espanyol, el testament també és vàlid quan no conté institució d’hereu.

Què s’ha de fer quan es troba un testament hològraf?

Si després de la mort del causant algú troba un testament hològraf que podria ser d’aquell, ha de presentar-lo el més aviat possible davant del Notari. En aquest sentit cal tenir en compte que si el causant havia atorgat testament notarial, el testament hològraf ha de ser de data posterior al testament notarial per a poder regir la seva successió.

La presentació davant del Notari és important perquè:

a) a) D’acord amb el Codi Civil espanyol,la persona que té el testament hològraf disposa d’un termini de deu dies, a comptar des de la mort del testador, per a presentar el testament hològraf al Notari (en cas d’incompliment, respondrà dels danys i perjudicis causats). A més a més, per aquelles successions que es regeixen pel Dret civil estatal, un altre termini important és el de cinc anys, a comptar des de la mort del testador, per a presentar el testament hològraf al Notari per ser protocol·litzat.

b) b) En canvi, segons el Codi Civil de Catalunya, transcorreguts quatre anys des de la mort del causant el testament hològraf caduca si no s’ha presentat davant del fedatari públic. Una vegada presentat, el Notari iniciarà el procediment d’adveració, per declarar l’autenticitat del testament hològraf, i protocol·lització, que només tindrà lloc si el testament hològraf és autèntic.

Diferències fonamentals entre el Dret civil estatal i el Dret civil català

DRET CIVIL ESTATAL DRET CIVIL CATALÀ
Capacitat del testador Majors d’edat Majors d’edat i menors emancipats
Requisits formals Data d’atorgament Lloc i data d’atorgament
Institució d’hereu No obligatòria Obligatòria
Caducitat del testament 5 anys, des de la mort del causant 4 anys, des de la mort del causant

 

Quins avantatges té el testament hològraf respecte del testament notarial?

El testament hològraf, a diferència del testament notarial, que requereix concertar cita prèvia amb el Notari, pot ser atorgat en qualsevol lloc i en qualsevol moment de forma totalment gratuïta. Per poder atorgar-lo simplement es necessita un bolígraf i un paper. Ara bé, abans d’optar per aquesta modalitat testamentaria, el testador també hauria de ponderar els seus possibles inconvenients.

Quins són els inconvenients del testament hològraf?

  •  Si bé aquest tipus de testament és gratuït quant al seu atorgament, té uns costos notarials posteriors resultants dels tràmits d’adveració i, si el testament és autèntic, protocol·lització.
  • Malgrat que es presumeix la capacitat per a testar de totes les persones que no són incapaces per a fer-ho, quan s’atorga testament hològraf és més fàcil trencar aquesta presumpció degut a la falta d’intervenció de Notari que valori la capacitat de l’atorgant. Així mateix, la falta d’intervenció de fedatari públic priva al testador de conèixer l’opinió i les recomanacions d’aquell o, en general, dels professionals del Dret. El testador assumeix el risc que el testament que atorga en solitari incompleixi els requisits legals per a ser vàlid i eficaç i, fins i tot, pugui ser declarat nul per algun dels motius previstos legalment.
  • El fet que el testament hològraf, com s’ha indicat al principi, es caracteritzi per ser un testament estrictament privat pot comportar, en alguns casos i en funció de les circumstàncies, que mai arribi a fer-se pública la seva existència (o bé perquè el causant va amagar-lo i ningú el troba, o bé perquè qui el té o el troba prefereix no donar-lo a conèixer). L’atorgament de testament hològraf no constarà al Certificat d’Actes d’Última Voluntat del causant i, per això, el testador corre el risc que no es compleixin les últimes voluntats recollides en aquell document.

Encara que, des de la perspectiva del testador, pot semblar fàcil atorgar un testament hològraf, en general, aquest tipus de testaments generen més problemes als hereus i a la resta de beneficiaris que els testaments notarials i, al final, gran part de les controvèrsies han de solucionar-se davant dels tribunals.

Marta Mingot Torra