El Real Decret 463/2020 dictat pel govern espanyol que declara l’estat d’alarma a tot el territori espanyol per Coronavirus durant un termini inicial de 15 dies (des del 14 fins al 28 de març) fixa també unes limitacions en els desplaçaments de la població i ordena el seu confinament.

Aquestes mesures està clar que tenen uns efectes a la vida de tothom. I també han fet sorgir una sèries de dubtes als pares i les mares separats o divorciats amb fills menors a càrrec i en relació a la manera d’exercir la guarda.

Els jutges de família de la ciutat de Barcelona conscients dels problemes i els desacords que la situació de confinament pot fer néixer, han donat una sèrie de criteris i pautes molt útils i que poden ajudar a resoldre els dubtes de les famílies afectades.

1.- Supòsits que un dels pares doni positiu en el test del COVID-19 o en el supòsit que tingui símptomes de contagi.

Cal dir, en primer lloc, que amb l’objectiu de protegir els fills, ambdues situacions (tant si ja hi ha un diagnòstic com si només es presenten símptomes, per lleus que siguin) els efectes són els mateixos.

Doncs bé, en aquests casos els menors passaran a estar sota la guarda i custòdia de l’altre progenitor.

2.- Sinó hi ha ni símptomes ni contagi, els criteris a seguir seran:
– En els casos de custòdia exclusiva, el progenitor que la tingui serà qui l’exercirà.
– En els casos de custòdia compartida, exercirà la guarda qui la tingui en el moment que s’inicia el confinament (15 de març).

3.- En ambdós casos, i sempre que la situació ho permeti i respectant les rutines dels fills i les recomanacions mèdiques, s’haurà de facilitar el contacte per mitjans telemàtics amb el progenitor que no té la guarda.

4.- Aquestes mesures inicialment aplicables del 15 al 28 de març s’han prorrogat fins el 12 d’abril. Cas que es donin més pròrrogues de l’estat d’alarma, l’aplicació de les mesures també serà prorrogada.

Laura Gaude i Mas
Advocada