POLÍTICA DE PRIVACITAT

/POLÍTICA DE PRIVACITAT
POLÍTICA DE PRIVACITAT 2017-11-07T16:55:59+00:00

DADES IDENTIFICATIVES:

La pàgina web WWW.GLOBALPACTA.COM és titularitat de PACTA LEGAL, SLP (d’ara endavant, PACTA), societat mercantil amb domicili al carrer Muntaner, 340, pral. (CP: E-08021) de Barcelona, amb NIF: B-65483158. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: tom 42327, foli 212, secció general, full B-403947.

Tel.: (34) 93 363 79 10

Fax: (34) 93 363 79 11

Adreça electrònica de contacte: info@globalpacta.com

ABAST DE L’AVÍS LEGAL:

Aquest avís legal estableix les condicions generals que regulen tant l’accés com la navegació, així com l’ús dels continguts d’aquesta pàgina web.

Aquesta pàgina web té caràcter merament informatiu. El seu contingut en cap cas té caràcter d’assessorament.

PACTA es reserva en tot moment el dret a modificar el contingut de la pàgina web, així com d’aquest avís legal o altres avisos legals específics.

La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en què l’usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que es puguin facilitar a través d’aquest.

CONDICIONS DE L’ÚS DEL WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions que conté aquest avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web juntament amb els seus serveis i continguts de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no dur a terme accions que puguin causar danys a la pàgina web i inutilitzar-la, sobrecarregar-la o deteriorar-la de qualsevol manera, o impedir als altres usuaris el lliure accés, ús o gaudi de la pàgina web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

PACTA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programa, disseny gràfic, etc.) o disposa de la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació per aquesta pàgina web i el seu ús per part de l’usuari no impliquen en cap cas la renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma tots o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització expressa i per escrit de PACTA. El logotip “globalpacta” és una marca en tràmit de registre de la qual PACTA en té llicència d’ús. En queda totalment prohibida la reproducció o l’ús sense l’autorització per escrit del seu titular

ENLLAÇOS

Enllaços a altres pàgines web externes:

En aquesta pàgina web es poden trobar enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers. PACTA no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats en altres llocs web. Per això, no es fa responsable del contingut o d’altres aspectes de pàgines web alienes.

Enllaços externs amb destinació a WWW.GLOBALPACTA.COM ,

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat vol establir un enllaç amb destinació a WWW.GLOBALPACTA.COM , aquest enllaç s’ha de sotmetre a les condicions que es detallen a continuació:

  1. L’enllaç ha d’anar dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L’enllaç, en tot cas, ha de ser absolut i complet i ha de portar l’usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç ha de comprendre tota l’extensió de pantalla del portal WWW.GLOBALPACTA.COM.
  2. En cap cas, llevat d’autorització expressa per escrit per part de PACTA, el lloc web que estableix l’enllaç pot reproduir de qualsevol maneraWWW.GLOBALPACTA.COM incloent-lo com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, readreçaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
  3. No s’autoritza l’establiment d’enllaços a WWW.GLOBALPACTA.COM des de llocs web amb continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens o que contravinguin la moral o l’ordre públic.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

La responsabilitat en l’ús de la pàgina web correspon de forma única i exclusiva a l’usuari.

PACTA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar per:

  1. La no-disponibilitat, manteniment i funcionament de la pàgina web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix subministraments i serveis de tercers.
  2. Els errors i les omissions en la informació publicada, així com la falta d’utilitat, adequació o validesa de la pàgina web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

Els danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant l’ús del lloc web per l’existència d’un virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

LEGISLACIÓ:

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus punts per la legislació espanyola.