Project Description

ASSESSORAMENT FISCAL

La nostra Àrea d’Assessorament Fiscal pretén ser un instrument en els processos de gestió d’empreses i d’institucions, i alhora proporcionar un coneixement de l’estructura fiscal de la seva empresa.

D’aquesta manera, planifiquem i l’assessorem per atendre les seves obligacions tributàries de la manera més eficient possible, sempre vetllant pel seu interès.

Planificació fiscal nacional i internacional tenint en compte els beneficis fiscals i l’actualització normativa que pugui afectar els nostres clients.

Confecció i planificació de la declaració de renda.

Anàlisi fiscal d’empreses (grans societats i pimes).

Assessorament per aconseguir l’optimització fiscal en les declaracions d’impostos: directes (renda, societats, patrimoni), indirectes (IVA) i declaracions de la renda de no-residents.

Planificació i optimització de la continuïtat i de la transmissió dels negocis familiars a les noves generacions.

Assessorament amb relació a l’administració tributària en fase de gestió tributària (atenció de comunicacions i requeriments), recaptació (pagaments indeguts, devolucions, etcètera) i defensa dels seus interessos en inspeccions fiscals.

Reclamacions davant els tribunals econòmic administratius i regionals, o davant el Tribunal Econòmic Central.

Actuació en expedients sancionadors de l’AEAT i d’altres organismes en casos de derivacions de responsabilitat i de delictes contra la Hisenda pública.

Orientació en temes de fiscalitat i els possibles escenaris tributaris més beneficiosos en operacions de transmissió i d’adquisició d’immobles, i també aportació de solucions en cas de necessitar finançament de projectes immobiliaris.

Revisions fiscals completes (Due Diligence).