Project Description

ECONÒMICA

El nostre departament de consultoria econòmica inclou les àrees d’acció següents:

Àrea de Control de Gestió

Aplicació d’un sistema de costos per detectar els serveis i els productes rendibles, la fixació de preus i els marges de contribució òptims.

Establiment i seguiment dels indicadors més significatius per prendre decisions de millora.

Implantació d’un quadre de comandament integral per proporcionar una visió global del negoci a gerència, establir objectius i aconseguir una optimització.

Anàlisi estratègica i operativa de l’empresa orientada a definir els objectius i encaminada a l’optimització, el seguiment i el control intern del negoci.

Pla de viabilitat de l’empresa, fixació de la capacitat de cobertura de costos i devolució del deute.

Valoració d’empreses davant una possible adquisició o venda de la societat.

Àrea d’Acompanyament a l’Empresa

Externalització de la direcció financera.

Millora dels processos administratius.

Control intern dels actius, inventari, abast de les assegurances i control de la documentació en l’adquisició.

Implantació de costos de qualitat per tal de reduir els costos per errades internes i externes, a través de la prevenció i l’avaluació.

Pressupostos per departaments, a escala global i a nivell individual.

Àrea de Captació de Finançament

Cerca de finançament a través d’organismes públics (ENISA, CDTI, ICF) i d’entitats financeres gràcies a la xarxa de contactes establerta amb les principals entitats de crèdit o bé a través del capital privat, amb les plataformes de finançament col·lectiu.

Seguiment, recerca i selecció de subvencions.